Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Kişisel Verilerin Korunması Gizlilik ve İmha Politikası

ALTIYİRMİBEŞ ……………….. LİMİTED ŞİRKETİ

 

1. AMAÇ

İşbu politika Kişisel Verilerin Korunması hakkında olup; …………… Anonim Şirketi (Bundan böyle “Şirket” ya da “Altıyirmibeş” olarak adlandırılacaktır) için önem arz ettiği gibi kanunen yapılması gerekenler kapsamında olduğundan oluşturulmuş ve amacı bu politika ile yönetilen; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz şirketlerin çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve bilgilendirilmesi oluşturmaktadır.

ALTIYİRMİBEŞ olarak, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde ilişki içinde olduğumuz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması ve KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacı ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere nasıl uyulacağına ilişkin temel ilkeler ve uyulacak yol haritası belirlenmekteyiz. Bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, müşteri adaylarımız, çalışan adaylarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek gerekli aydınlatma ve şeffaflığı sağlamaktayız.

 

2. KAPSAM

Bu Politika, ALTIYİRMİBEŞ ‘ nin ilgili düzenlemeye ihtiyaç duyulan tüm süreç ve işlemlerine uygulanır. ALTIYİRMİBEŞ çalışanlarını, çalışan adaylarını, aktif ve potansiyel müşterilerini, müşteri adaylarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bayilerini, ALTIYİRMİBEŞ ile ilişki içinde bulunan diğer tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.

 

3-HUKUKİ MEVZUAT

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatları

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR GENEL İLKELER

ALTIYİRMİBEŞ kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. İşlenen veriler KVKK uyarınca şu hususlara uyularak işlenebilir: Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

ALTIYİRMİBEŞ tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak ancak belirli ve meşru amaçlar için muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, ALTIYİRMİBEŞ , ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. ALTIYİRMİBEŞ kanun öngörmedikçe gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

5.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kanun’da sayılan istisnalar dışında, ALTIYİRMİBEŞ ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir. Bunlar: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. dır.

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil eden özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise ALTIYİRMİBEŞ tarafından hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, özel nitelikte kişisel verilerde veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemek şartı yanında kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması kuralına da uymak söz konusudur. Bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. KVKK’nın ilgili hükümleri doğrultusunda ALTIYİRMİBEŞ tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ancak kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlenebilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rızası yoksa bu halde:

 1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen istisnai hallerde,
 2. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

5.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ALTIYİRMİBEŞ tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir:

◼ İK operasyonları, Şirket içi operasyonları,

◼ Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler,

◼ Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi, müşteri yönetimi,

◼ Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,

◼ Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası,

◼ Şirket İşyeri Güvenliği,

◼ İşçi ve İş Sağlığı Güvenliği Korunması,

◼ Satış sonrası hizmetlerinin ifası,

◼ Teknik Servis Hizmetlerinin İcrası

◼ Bayilik sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi,

◼ Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

◼ Müşterilere; ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket ve tele-satış uygulamaları, istatistikî analizler vasıtasıyla çeşitli avantajlar sağlanması,

◼ Hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması,

◼ Hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi,

◼ Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,

◼ Kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda hizmet alınabilmesi ve teknoloji hizmeti alınması maksadıyla konusunda uzman kuruluşların faydalarının müşterilere sunulması, şirket faaliyetleri gerekleri nedeniyle faydalanılması.

◼ Kimlik teyidi,

◼ Soru ve şikâyetlere cevap verilmesi,

◼ Veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

◼ İlgili iş ortakları ve sair üçüncü kişilerle sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,

◼ Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

◼ İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,

◼ Bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması,

◼ Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,

◼ Çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası yapılması, sağlık dosyası oluşturulması, iş güvenliği önlemlerinin alınması, seyahat planlamalarının yapılabilmesi.

◼ Çalışan adayları bakımından: Açık pozisyonlara uygunluğun değerlendirilmesi sürecinin yönetilmesi, planlanması.

◼ Faaliyet alanı kapsamında yapılan, yarışma, organizasyon, fuar, çalışma ve diğer etkinliklerde elde edilen ALTIYİRMİBEŞ ve Çalışanlarına, standlarına ait görsel ve işitsel verilerin, işin geliştirilmesi ve paylaşılması amacına yönelik olarak yayınlanması

◼ Bayi zincirinde Bayi işleyiş ve politikalarının uyumlu hale getirilmesi,

◼ Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

◼ ALTIYİRMİBEŞ finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

◼ Hukuk işlerinin icrası/takibi,

◼ Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

◼ Çalışanların makine ve ekipman kullanımlarının planlanması, icrası Satış işlemlerinin planlanması, icrası Tedarik İşlemlerinin planlanması, icrası Tahsilat işlemlerinin planlanması, icrası

◼ Şirket internet, ortak ağ, bilgisayar kullanımlarının kanunlara uygun şekilde kullanımının planlanması icrası

◼ ALTIYİRMİBEŞ fuar, faaliyet, sosyal projeler, ürün ve kurumsal tanıtımının planlanması, icrası

◼ Sayılı amaçlar bilgilendirme amaçlı olup, ALTIYİRMİBEŞ nin gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başkaca eklenebilecekler yapılacak güncellemelerle duyurulacaktır.

 

5.3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde ettiğimiz kişisel veriler, ALTIYİRMİBEŞ nin ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında ALTIYİRMİBEŞ tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına izin verilen veya zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, ALTIYİRMİBEŞ tarafından resen yahut veri sahibinin talebi ve kullanılabilecek farklı teknikler ile veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, kanunun buna cevaz vermesi şartıyla işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

 

5.4. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Fiziksel olarak yok etme, yazılımdan kalıcı olarak silme, maskeleme, veri türetme, toplulaştırma, veri karma, uzman tarafından silme vb.

ALTIYİRMİBEŞ , kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, ALTIYİRMİBEŞ tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan aktarılamayacağı hallerde üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak veri sahibinin açık rızası olmaksızın Kişisel Verilerin aktarılabileceği haller KVKK’ de şu şekilde düzenlenmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise, Kamu sağlığının korunması, Koruyucu hekimlik, Tıbbî teşhis, Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, özel nitelikteki kişisel verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara ve kanunun belirlemelerine ayrıca uyulmaktadır.

 

5.5 KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz Kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde ise, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da ALTIYİRMİBEŞ tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, ALTIYİRMİBEŞ ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir ve kurulun izni bulunması gerekecektir.

Kanun’ da açıkça belirtildiği üzere, Kişisel veriler, Kanun’ un 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile Kanun’ un 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a) Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.

Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

ALTIYİRMİBEŞ Kanun’ un sayılan hükmüne yurt dışı aktarımında uyacak gerekli prosedürlerin işletilmesini sağlayacaktır.

 

5.6. ALTIYİRMİBEŞ ‘İN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır: Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklar.

ALTIYİRMİBEŞ, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, ALTIYİRMİBEŞ’ nin ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Bu beyanlarda verilerin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ne amaçla aktarılabileceği, toplama yöntemi ve veri sahibinin hakları yer almaktadır.

ALTIYİRMİBEŞ aydınlatma sorumluluğunu, rızanın alınmasına uygun düşen, kanuna uygun bütün yöntemlerle yerine getirebilir.

KVKK’nın 5/2. maddesinde kişisel verinin hukuka uygun işlenmesinin mümkün kılan istisnalar düzenlenmiştir. ALTIYİRMİBEŞ bu doğrultuda açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan (istisnalar) birinin varlığı durumunda da kişisel verileri işleyebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi,

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

ALTIYİRMİBEŞ’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ALTIYİRMİBEŞ’ nin Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

5.7. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

ALTIYİRMİBEŞ tarafından KVKK’nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli bilgilendirmeler ve önlemler alınmıştır. Böyle bir talebin gelmesi halinde gereği Kanunlara uygun şekilde yerine getirilecektir. Bahse konu haklar şunlardır: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Kişisel Veri Hakkı Sahipleri belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilir.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

 1.  Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
 2.  Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC kimlik numarası eğer değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası.
 3.  Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 4.  Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
 5.  Başvuru sahibinin, talep konusu.
 6.  Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

İlgili kişinin kullanabileceği başvuru yöntemleri;

 1.  Başvuru sahibi, ……………………… /İstanbul TÜRKİYE şirket adresine başvuru talebini KVKK 13 uyarınca yukarıdaki açıklamaları içerir şekilde doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ile elden tutanak ile teslimat yapabilir.
 2.  Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Şirket Adresine tebligat çekebilir tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ibaresi eklenmelidir.
 3.  5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta ………… adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep notu ile başvuru yapabilir.

ALTIYİRMİBEŞ , ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır. ALTIYİRMİBEŞ talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ALTIYİRMİBEŞ tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, ALTIYİRMİBEŞ tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir

Bununla beraber, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki haklar aşağıdaki durumlarda uygulama alanı bulmayacaktır:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma

veya kovuşturması için gerekli olması, Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

6. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

ALTIYİRMİBEŞ, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın 12(1). maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır: Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

ALTIYİRMİBEŞ’ nin bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

 

6.1 İdari Tedbirler

ALTIYİRMİBEŞ, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla verilerin işlenmesinden ve saklanmasından sorumlu ve çalışanlarının Kanun Hakkında gerekli bilgiye sahip olmalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri aldırır. Bu amaçla görevlendirdiği birimin organizasyon yapısını, kimlerden oluşacağını ve çalışma sistemini belirler. Şirket Avukatı ve Hukuk Biriminin süreç hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmasını sağlar. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, ALTIYİRMİBEŞ , kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile çerçeve sözleşme imzalar, sözleşmelere ekleyeceği hükümler, taahhüt sözleşmeleri ile veri güvenliğini sağlar. Prosedürlerin bu sayılan şekilde yerine getirildiğinin takibi için gerekli görevlendirmeleri yapar. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir, aldırtır. Çalışanlarının evrak kayıt ve diğer işlemlerini usulüne uygun hazırlatır, saklanmasını sağlar. Bu işlerin yürütülmesi için personel görevlendirmesi yaparak bu konuda çalışacak komiteyi ve görev alanlarını oluşturur.

 

6.2 Teknik Tedbirler

ALTIYİRMİBEŞ Veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir. Bu kapsamda gerekli iç kontrolleri, risk analizleri yapar.

Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili ne yapılması gerekiyorsa tamamlatılmasını, yapılması gereken tüm işlemlerin yerinde ve tam olmasını sağlar. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların, kişisel verilere ulaşabileceklerin, kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

Kullanılan teknik programların kişisel verilerin korunmasına sahip olmasını sağlar.

 

7. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

ALTIYİRMİBEŞ tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve iş bu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır

Görüntü kaydı alınan yere girişlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Mahremiyetin gerektirdiği alanlarda görüntü kesinlikle alınmamaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında ALTIYİRMİBEŞ tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir

 

8. ALTIYİRMİBEŞ ‘NİN ZİYARETÇİLERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI

Şirketimiz tarafından işyerlerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda ALTIYİRMİBEŞ çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Şirket çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan ve de sınırlı sayıda eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını taahhüt eden kişilerle paylaşmaktadır.

 

9. ALTIYİRMİBEŞ ‘NİN GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

Şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve belirtilen amaçlarla, ALTIYİRMİBEŞ binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte, ve ilgili kişisel veriler fiziki ve/veya elektronik ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

10. İŞ ORTAKLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

ALTIYİRMİBEŞ bayiler, distribütörler gibi iş ortakları ile kurmuş olduğu ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında, iş ortakların çalışanlarına ilişkin kişisel verileri işin yerine getirilmesi için zorunlu olması ya da işbu Politika’da belirtilen amaçlar ile ticari işleyişin sağlanabilmesi, insan kaynakları amaç ve politikalarının yerine getirilebilmesi, karşılıklı çalışmanın hukuki ve ticari güvenliğinin yerine getirilmesi amacıyla işleyebilmektedir.

 

11. ALTIYİRMİBEŞ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ORGANİZASYONEL YAPILANMA

ALTIYİRMİBEŞ bünyesinde işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere, üst yönetim tarafından uyum için belirlenen aksiyonların yerine getirilmesinden sorumlu Kişisel Verilerin Korunması Komitesi görevlendirilecektir.

Sonradan alınacak idari kararla değiştirilebilecek olmak üzere, Komitenin yönetim kuruluna yazılı olarak raporlama yapmak, şirketin idari ve teknik açıdan KVKK mevzuatına uygun davranmasını sağlayabilmek, veri güvenliğinin sağlanması ve KVKK mevzuatı çerçevesinde alınması gereken her türlü tedbir ve yapılması gerekenleri önermek, yapılması gereken denetimlerin yapılmasını sağlamak, yapmak ve Fabrika Müdürü’ne bağlı çalışmak, tüm alışma süreçlerinden üst yönetimi yazılı raporlama yaparak bilgilendirmek üzere idari şekilde görevlendirme yapılmasına bu kişilerin sonradan

değiştirilebilecek ve eklemeler yapılabilecek olmak üzere İnsan Kaynakları ve IT Departmanı sorumlularından oluşmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Komite tarafından aşağıda sayılı husus başta olmak üzere bunlarla sınırlı olmamak şartıyla KVKK mevzuatının gerektirdiği bütün önlemler alınmak üzere, şirketin yapması gerekenler yerine getirilmelidir:

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirlemek,

Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne şekilde yapılacağına karar vermek, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunmak,

Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,

Çalışanların kişisel verilerin korunması ve Şirket politikaları konusunda eğitilmelerini sağlamak,

Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,

Alınması gereken onay, üçüncü kişilerden taahhüt vs. ilgili prosedürleri yerine getirilmesini sağlamak,

Şirketin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için şirket içinde gerekli düzenlemelerde bulunmak, Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip etmek; bu gelişmeler kapsamında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,

Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetmek

Yapılması gereken başvuruları düzenlemeleri önermek, uygulamak.

Yapılması gereken denetimlerin yapılmasını sağlamak.

 

12. DAĞITIM

Politika, ALTIYİRMİBEŞ internet sitesinde ve Şirket merkezinde çeşitli iletişim araçları vasıtaları ile yayınlanarak, üçüncü taraflara ve Şirket çalışanlarına duyurulur.

 

13. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

İşbu Politika ALTIYİRMİBEŞ Hukuk Müşavirliği tarafından yeni çıkan tebliğ, ikincil mevzuat, kanuni düzenlemeler doğrultusunda gözden geçirilir ve güncellenir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

14. YÜRÜRLÜK

ALTIYİRMİBEŞ tarafından hazırlanan işbu Politika son yapılan güncellemeleri ile birlikte yenilenerek 01.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

15. TANIM VE KISALTMALAR

Metin içinde yer alan bazı tanımların açıklamaları ve kısaltmaları kanundaki ifadelerin bir yansıması şeklinde de kullanılmış ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

 

Kısaltma Tanım

– Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

– Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

– Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

– Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

 

– Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

 

– Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

 

– Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

 

– Periyodik İmha

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

 

– Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

– Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

– Yönetmelik

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

– Tebliğ

10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Altıyirmibeş  ……….. Ltd.Şti. (kısaca ” Altıyirmibeş”) olarak bizzat kendisi için veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden gerçek kişilerin kişisel verilerini 7.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uygun olarak işliyor, muhafaza ediyoruz.

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler kişisel veri olarak kabul edilmez. (KVKK md 3/I (ç)) Özel nitelikte kişisel veri ise: Bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

ALTIYİRMİBEŞ  kişisel verileri Kanuna uygun şekilde, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymak şartı ile ve Kanun’ un alınmasını öngördüğü bütün idari ve teknik önlemleri almak, aktarılmasını yine Kanun’ un belirlediği şartlara uygun olmak şartı ile yapmak üzere işlemektedir.

ALTIYİRMİBEŞ TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

ALTIYİRMİBEŞ , veri sahibinin açık rızasıyla ve KVKK’ nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. İlgili mevzuat ve işbu bilgilendirme ve aydınlatma metninde yer alan esaslar doğrultusunda ALTIYİRMİBEŞ Kişisel verilerin korunması Gizliliği imhası hakkında politikasını’ na uygun olarak aşağıda belirtilen türde veriler ALTIYİRMİBEŞ tarafından işlenebilmektedir:

Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,

Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, medeni durum, cinsiyet, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,biyometrik veriler dahil özel nitelikli kişisel veriler, ( etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri )( KVKK 6 )

Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,

Veri sahibi tarafından teklif verilen, satın alınan ve veri sahibi için uygun olduğu tespit edilen ürün, proje ve hizmetler,

ALTIYİRMİBEŞ ile elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,

elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler,

Satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler,

ALTIYİRMİBEŞ ‘ye iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair veriler ile ALTIYİRMİBEŞ ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdi ve işe yatkınlık ile ilgili her türlü veri,

İşyeri Güvenliğine ilişkin güvenlik amaçlı görüntülü ve yazılı kayıtlar, İşçi ve İş Sağlığına yönelik veriler,

Tedarik sürecinde, süreç içinde faaliyet için gerekli veriler, Tahsilat ve fatura düzenlenmesi için gerekli veriler,

İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE SEBEBİ:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, İnsan Kaynakları prosedürlerinin yerine getirilmesi, şirket ürün ve kurumsal tanıtımının yapılması niyeti ile edinilir.

ALTIYİRMİBEŞ Kişisel Verilerin Korunması Gizliliği İmhası Hakkında politikasını oluşturmuş ve hem web sayfasında hem diğer şekillerde duyurumunu yapmıştır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

ALTIYİRMİBEŞ, kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin topluluk şirketleri, ALTIYİRMİBEŞ’ nin projelerinde birlikte çalıştığı iş ortakları ve alt yüklenicileri ve diğer ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, bayileri, iş başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla da edinilmesi mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA AMACI VE KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait yerleşkelerin güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, bilgilendirmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aktarımın yapılabileceği Yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişiler, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:

◼ ALTIYİRMİBEŞ ve ALTIYİRMİBEŞ hissedarlarına ait diğer şirketlere

◼ ALTIYİRMİBEŞ Hissedarlarına

◼ Bayilerimize

◼ Satın alınan ve kullanılan ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıklarına,

◼ Yurt içi ve yurt dışında fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem fiziki ortamda hem dijital ortamda muhafaza altında tutulması, sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklanması için alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçiler ve alt yüklenicilere,

◼ Yetkili kılınan vekil veya temsilcilere,

◼ Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişilere,

◼ Kanunenyetkilidüzenleyicivedenetleyicikurumlarla, resmimercilere, özelkişilere

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI:

KVKK’ nun 11’İnci maddesi uyarınca, veri sahipleri:

◼ Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

◼ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

◼ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

◼ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

◼ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

◼ Kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

◼ Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

◼ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

◼ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI İLE İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEM VE ŞEKLİ:

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

 1.  Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
 2.  Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC kimlik numarası eğer değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası.
 3.  Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 4.  Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
 5.  Başvuru sahibinin, talep konusu.
 6.  Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

İlgili kişinin kullanabileceği başvuru yöntemleri;

 1.  Başvuru sahibi, şahsen …………………….. /İstanbul TÜRKİYE şirket adresine başvuru talebini KVKK 13 uyarınca yukarıdaki açıklamaları içerir şekilde doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ile elden tutanak ile teslimat yapabilir.
 2.  Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Şirket Adresine tebligat çekebilir tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ibaresi eklenmelidir.
 3.  5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta ……………. ………….  adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Talep» notu ile başvuru yapabilir.

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnin’ de muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Metnin güncel versiyonuna ALTIYİRMİBEŞ internet sitesinden ulaşılabilir, Metin’de yapılabilecek değişiklikler ALTIYİRMİBEŞ internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak ALTIYİRMİBEŞ internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte ALTIYİRMİBEŞ değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

Çerez Politikası

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

Altıyirmibeş……………… Limited Şirketi olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

–       Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

–       Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

–       Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

–       Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Altıyirmibeş  …………..  Limited Şirketi olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel  verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

◼ Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

◼ Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

◼ Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.

◼ Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.

◼ Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

◼ Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

◼ Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Tüm Hakları 6.25 Fizik Tedavi,Rehabilitasyon ve Spor Sakatlıkları Tedavi Merkezi ne aittir.